• Điện thoại: 0277.3891190
  • Fax: 0277.3891189
  • Hotline: 0944993799

Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp trực thuộc Cục Hàng hải, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải tại các cảng biển và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp.